Deklaracja dostępności

 

Wstęp

Urząd Miejski w Dębicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Portal Partycypacji Społecznej.

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: .
Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • część dokumentów PDF może posiadać błędy w warstwie tekstowej (po skanowaniu/OCR),
 • część dokumentów PDF może nie być poprawnie odczytywana przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.).

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: .
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: .
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Sylwia Gwóźdź, sylwia.gwozdz@umdebica.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 14/ 683-82-61. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzą cztery wejścia, jedno wejście główne od ulicy Kościuszki oraz trzy wejścia od strony Muzeum Regionalnego. Przed budynkiem, na parkingu zlokalizowanym przed Ratuszem znajdują się cztery wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych (2 w odległości 25 metrów od wejścia głównego i 2 w odległości 50 metrów od wejścia głównego), jedno miejsce parkingowe dla rodzin z dziećmi i jedno miejsce parkingowe dla kobiet w ciąży (oba w odległości 25 metrów od wejścia głównego. Obok wejścia głównego do budynku (od ulicy Kościuszki) znajdują się dwa podjazdy dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim i osób z wózkiem dziecięcym, umożliwiające dostanie się na poziom parteru. Przy wejściu głównym zainstalowany jest dzwonek dla osób niepełnosprawnych.

Pozostałe wejścia do budynku (od strony Muzeum Regionalnego) niedostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Budynek trzykondygnacyjny z dwoma półpiętrami. Budynek posiada szerokie korytarze, umożliwiające sprawne poruszanie się. W budynku znajduje się winda, umożliwiająca dostanie się na pierwsze i drugie piętro budynku. Wejście na półpiętro znajdujące się wzwyż piętra drugiego wyposażone w pochylnię dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim i osób z wózkiem dziecięcym. Półpiętro zlokalizowane wzwyż piętra pierwszego, na którym zlokalizowane są gabinety Burmistrza Miasta i Zastępców Burmistrza, niedostępne dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózku inwalidzkim. Po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (nr tel.14 683 81 60) możliwość skorzystania ze schodołazu lub zejścia pracownika na niższą, dostępną kondygnację.

W razie potrzeby większość spraw w urzędzie można załatwić w towarzystwie oraz przy wsparciu wskazanych przez siebie osób trzecich powyżej 16 roku życia. W Urzędzie Miejskim w Dębicy nie ma pętli indukcyjnej.

Na parterze budynku, po prawej stronie od wejścia głównego, znajduje się ogólnodostępna toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

Brak ograniczeń w zakresie wstępu do budynku osób niepełnosprawnych wraz z psem asystującym. Pies asystujący powinien być wyposażony w uprząż, posiadać certyfikat potwierdzający status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

Dla osób z dysfunkcjami narządu słuchu Urząd zapewnia bezpłatną pomoc tłumacza polskiego języka migowego. Osoby, które wyrażają chęć skorzystania z pośrednictwa tłumacza języka migowego , proszone są o zgłoszenie tego faktu do Urzędu Miejskiego w Dębicy, co najmniej na 3 dni robocze przed wybranym przez siebie terminem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenia dokonuje się poprzez przesłanie formularza:

 • pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Dębicy, ul. Ratuszowa 2, 39-200 Dębica
 • drogą elektroniczną: umdebica@um.debica.pl
 • za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej: www.epuap.gov.pl
 • faksem: 14 683 81 61
 • osobiście :Urząd Miejski w Dębicy, ul. Ratuszowa 2

Dodatkowe informacje

 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury, mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza TAB.
 • Nawigacja jest też przyjazna dla osób niewidomych dzięki unikalnym tytułom podstron i porządkującej funkcji nagłówków.
 • W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności - klawisz TAB.
 • Linki, także te prowadzące do serwisów zewnętrznych, otwierają się w tym samym oknie.
 • Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.
 • Kontrast elementów przekazujących treści ma stosunek jasności tekstu do tła co najmniej 4,5 do 1.

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:

 • zmiana wielkości czcionki,
 • zmiana kontrastu,
 • oprawa graficzna serwisu oparta jest na stylach.

Zmiana rozmiaru strony

Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony. Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:

 • Firefox, Chrome, Internet Explorer:
  • [CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
  • [CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok
 • Opera:
  • [SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok
  • [-] aby pomniejszyć widok

W najwyżej na stronie umiejscowionym menu znajdują się pomocne opcje: Wersja kontrastowa, Zmiana rozmiaru czcionki.

Do góry