Raport

 

Ankieta została zakończona 2020-10-20

Informacje o ankiecie

 
Pomoc

Informacje o ankiecie

Cras ut sem eget diam vehicula commod ut porttitor nibh.

Ut pretium, sapien blandi vulputate mattis, lorem elit bibendum mi, quis dignissim ipsum neque.

  • Aliquam feugiat eleifend
  • Fusce sit amet orci quis arcu

Tytuł

Ankieta - badanie dotyczące problemów społecznych

Opis

BADANIA ANKIETOWE prowadzone w ramach opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Dębica na lata 2021-2026

Szczegółowy opis konsultacji

Zapraszamy do udziału w ankiecie.

Termin ankiety

2020-10-02 - 2020-10-20

Liczba pytań

46

Wyniki ankiety

 

Pytanie 1

Wskaż jedną odpowiedź

Jak ocenia Pani/Pan swoją sytuację życiową?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Bardzo dobrze 8 18%
Raczej dobrze 14 31%
Średnio 20 44%
Raczej źle 1 2%
Bardzo źle 1 2%
Nie zastanawiałem się nad tym 1 2%

Pytanie 2

Wskaż jedną odpowiedź

Jak ocenia Pani/Pan warunki życia w Dębicy?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Bardzo dobrze 3 7%
Raczej dobrze 8 18%
Średnio 24 53%
Raczej źle 5 11%
Bardzo źle 4 9%
Nie zastanawiałem się nad tym 1 2%

Pytanie 3

Wskaż jedną odpowiedź

W jakim stopniu interesuje się Pani/Pan współczesnymi problemami społecznymi?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Wysokim 17 38%
Średnim 23 51%
Niskim 3 7%
Nie interesuję się 2 4%

Pytanie 4

Wskaż maksymalnie 4 odpowiedzi

Które z niżej wymienionych zjawisk stanowią obecnie, w Pani/Pana opinii, największy problem w skali kraju?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Ubóstwo 3 2%
Bezrobocie 11 7%
Bezradność życiowa 7 5%
Alkoholizm 12 8%
Narkomania 3 2%
Hazard 1 1%
Przestępczość 4 3%
Wandalizm 4 3%
Przemoc w rodzinie 8 5%
Bezradność opiekuńczo-wychowawcza 6 4%
Nieumiejętność budowania bliskich relacji 6 4%
Niepełnosprawność 4 3%
Zanik więzi społecznych 13 9%
Brak dostępu do specjalistycznej opieki medycznej 16 11%
Usługi medyczne na niskim poziomie 13 9%
Brak skuteczności leczenia 4 3%
Długi czas oczekiwania na usługi medyczne 15 10%
Wysoki koszt leczenia 10 7%
Niezaspokojenie potrzeb w zakresie budownictwa mieszkaniowego 1 1%
Mało atrakcyjna oferta kulturalna 2 1%
Niski poziom edukacji 2 1%
Ograniczony dostęp do obiektów sportowych i rekreacyjnych 0 0%
Ograniczone możliwości spędzania czasu wolnego 3 2%
Inne zjawiska (jakie? ) 2 1%
Odpowiedzi na pytanie otwarte

Pytanie 5

Wskaż maksymalnie 4 odpowiedzi

Które z niżej wymienionych zjawisk stanowią obecnie, w Pani/Pana opinii, największy problem dla miasta Dębicy?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Ubóstwo 0 0%
Bezrobocie 11 7%
Bezradność życiowa 3 2%
Alkoholizm 7 5%
Narkomania 1 1%
Hazard 0 0%
Przestępczość 2 1%
Wandalizm 7 5%
Przemoc w rodzinie 3 2%
Bezradność opiekuńczo-wychowawcza 9 6%
Nieumiejętność budowania bliskich relacji 4 3%
Niepełnosprawność 3 2%
Zanik więzi społecznych 11 7%
Brak dostępu do specjalistycznej opieki medycznej 17 12%
Usługi medyczne na niskim poziomie 18 12%
Brak skuteczności leczenia 5 3%
Długi czas oczekiwania na usługi medyczne 20 14%
Wysoki koszt leczenia 8 5%
Niezaspokojenie potrzeb w zakresie budownictwa mieszkaniowego 2 1%
Mało atrakcyjna oferta kulturalna 7 5%
Niski poziom edukacji 2 1%
Ograniczony dostęp do obiektów sportowych i rekreacyjnych 1 1%
Ograniczone możliwości spędzania czasu wolnego 4 3%
Inne zjawiska (jakie? ) 2 1%
Odpowiedzi na pytanie otwarte

Pytanie 6

Wskaż maksymalnie 3 odpowiedzi

Kto jest Pani/Pana zdaniem w największym stopniu zagrożony wykluczeniem społecznym w mieście Dębica?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Osoby starsze i samotne 23 21%
Osoby dotknięte problemem uzależnień 14 13%
Osoby niepełnosprawne 14 13%
Osoby ze środowisk dotkniętych problemem przestępczości 12 11%
Osoby opuszczające zakład karny 9 8%
Osoby uzyskujące niskie dochody 15 14%
Bezrobotni 6 5%
Osoby z niskim wykształceniem 4 4%
Osoby zmagające się z problemem przemocy domowej 6 5%
Osoby z rodzin zmagających się z problemami opiekuńczo-wychowawczymi 5 5%
Inni (kto?) 2 2%
Odpowiedzi na pytanie otwarte

Pytanie 7

Wskaż maksymalnie 2 odpowiedzi

Kto jest, według Pani/Pana w największym stopniu odpowiedzialny za podejmowanie działań w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Władze państwowe 17 23%
Władze lokalne 27 36%
Członkowie rodzin zagrożonych wykluczeniem 4 5%
Instytucje działające na rzecz pomocy społecznej 9 12%
Organizacje działające na rzecz pomocy społecznej 9 12%
Wszyscy mieszkańcy 6 8%
Kościoły i związki wyznaniowe 2 3%
Inni (kto?) 0 0%

Pytanie 8

Wskaż jedną odpowiedź

Jaka jest według Pani/Pana skala ubóstwa na terenie Dębicy?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Wysoka 3 7%
Średnia 29 64%
Niska 10 22%
Ten problem nie dotyczy Dębicy 0 0%
Trudno powiedzieć 3 7%

Pytanie 9

Wskaż jedną odpowiedź

Jak ocenia Pani/Pan działania/programy/projekty realizowane w mieście w zakresie ograniczenia występowania zjawiska ubóstwa?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Dobrze 10 22%
Dostatecznie 16 36%
Niedostatecznie 8 18%
Nie znam programów realizowanych w tym zakresie 11 24%

Pytanie 10

Wskaż jedną odpowiedź

Czy według Pani/Pana znalezienie pracy w Dębicy stanowi poważny problem?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Tak 31 69%
Nie 14 31%

Pytanie 11

Wskaż jedną odpowiedź

Dla kogo w największym stopniu?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Osób młodych 14 31%
Osób starszych 18 40%
Niewykwalifikowanych 3 7%
Niepełnosprawnych 2 4%
Innych (kogo?) 2 4%
Nie dotyczy 6 13%
Odpowiedzi na pytanie otwarte

Pytanie 12

Wskaż jedną odpowiedź

Jak Pani/Pan sądzi, czy rynek pracy w Dębicy oferuje atrakcyjne zatrudnienie wszystkim zainteresowanym?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Zdecydowanie tak 2 4%
Raczej tak 10 22%
Raczej nie 23 51%
Zdecydowanie nie 10 22%

Pytanie 13

Wskaż maksymalnie 3 odpowiedzi

Co Pani/Pana zdaniem w największym stopniu utrudnia osobom bezrobotnym podjęcie zatrudnienia w naszym mieście?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Brak miejsc pracy (niewystarczająca ilość ofert pracy) 17 16%
Niechęć do pracy 12 11%
Zatrudnienie na umowy „śmieciowe” 16 15%
Krótkookresowość umów 11 10%
Zbyt duża odległość do miejsca pracy 3 3%
Brak kwalifikacji zawodowych 4 4%
Brak doświadczenia zawodowego 1 1%
Wygórowane wymagania pracodawców 10 10%
Niska płaca 24 23%
Zbyt duże oczekiwania bezrobotnych w stosunku do płacy 5 5%
Nepotyzm 2 2%
Inne (jakie?) 0 0%

Pytanie 14

Wybierz w skali od 1 do 4

Jak ocenia Pani/Pan poziom edukacji w dębickich placówkach oświatowych? (1 - Bardzo dobrze, 2 - Raczej dobrze, 3 - Raczej źle, 4 - Bardzo źle)


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Wartość średnia
Przedszkola 45 1.9 (1)
Szkoły podstawowe 45 2.1 (2)
Szkoły średnie 45 2.2 (3)

Pytanie 15

Wskaż maksymalnie 3 odpowiedzi

Które z niżej wymienionych problemów dotyczą szeroko rozumianego systemu oświaty na terenie Dębicy?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Zbyt mała liczba żłobków 25 28%
Mała liczba placówek wychowania przedszkolnego 10 11%
Brak wykorzystania bazy szkolnej w czasie wolnym od nauki 14 16%
Niedostateczne wsparcie pedagogiczne 7 8%
Brak odpowiednio wykwalifikowanej kadry 3 3%
Niewystarczająca ilość zajęć pozalekcyjnych 12 13%
Nieskuteczne zarządzanie placówkami oświatowymi 13 14%
Inne problemy (jakie?) 0 0%
Nie dostrzegam problemów 6 7%

Pytanie 16

Wskaż maksymalnie 3 odpowiedzi

Co powinno się zmienić, żeby system oświaty w Dębicy funkcjonował bardziej skutecznie?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Przepisy dotyczące oświaty 13 12%
Metody zarządzania oświatą 19 18%
Zaangażowanie nauczycieli 17 16%
Postawa uczniów 11 10%
Formy edukacji 11 10%
Zwiększyć poziom dotacji na oświatę 12 11%
Zmniejszyć poziom dotacji na oświatę 3 3%
Zwiększenie ilości miejsc w żłobkach 16 15%
Zwiększenie ilości miejsc w przedszkolach 6 6%
Inne (jakie?) 0 0%

Pytanie 17

Wskaż jedną odpowiedź

Jak ocenia Pani/Pan warunki mieszkaniowe (rynek nieruchomości) w Dębicy?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Bardzo dobrze 2 4%
Raczej dobrze 18 40%
Raczej źle 12 27%
Bardzo źle 3 7%
Trudno powiedzieć 10 22%

Pytanie 18

Wskaż maksymalnie 2 odpowiedzi

Jakiej pomocy, według Pani/Pana, potrzebują w pierwszej kolejności osoby/rodziny żyjące w trudnych warunkach mieszkaniowych?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Finansowej 24 31%
Prawnej 8 10%
Psychologicznej 4 5%
Urzędowej/administracyjnej 10 13%
Wsparcia asystenta rodzinnego 4 5%
Wsparcia w postaci mieszkania socjalnego 12 15%
Wsparcia w postaci mieszkania komunalnego 13 17%
Wsparcia w postaci mieszkania chronionego 3 4%
Wsparcia pracownika socjalnego 0 0%
Innej (jakiej?) 0 0%

Pytanie 19

Wskaż jedną odpowiedź

Jak ocenia Pani/Pan funkcjonowanie służby zdrowia w Dębicy?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Bardzo dobrze 3 7%
Raczej dobrze 13 29%
Raczej źle 18 40%
Bardzo źle 11 24%

Pytanie 20

Wskaż maksymalnie 3 odpowiedzi

Jakie problemy, Pani/Pana zdaniem, najczęściej dotykają seniorów mieszkających w Dębicy?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Ubóstwo 6 5%
Samotność 35 31%
Niesamodzielność 6 5%
Niepełnosprawność 11 10%
Brak opieki ze strony rodziny 17 15%
Zły stan zdrowia 10 9%
Brak do stępu do odpowiedniej opieki medycznej 14 12%
Brak wsparcia sąsiedzkiego 6 5%
Brak wsparcia instytucjonalnego 8 7%
Inne (jakie?) 1 1%
Odpowiedzi na pytanie otwarte

Pytanie 21

Wskaż jedną odpowiedź

Czy według Pani/Pana instytucjonalna „oferta wsparcia” osób starszych w Dębicy (tj. pomoc finansowa i rzeczowa, opieka medyczna, usługi opiekuńcze) jest wystarczająca?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Tak 14 31%
Nie 19 42%
Nie wiem 12 27%

Pytanie 22

Wskaż jedną odpowiedź

Czy Pani/Pana zdaniem w ramach szeroko rozumianej pomocy społecznej, oferowanej na terenie Dębicy, uwzględnia się potrzeby osób niepełnosprawnych?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Zdecydowanie tak 3 7%
Raczej tak 31 69%
Raczej nie 11 24%
Zdecydowanie nie 0 0%

Pytanie 23

Wskaż maksymalnie 3 odpowiedzi

Z jakimi problemami najczęściej według Pani/Pana borykają się osoby niepełnosprawne?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Bariery architektoniczne w środkach transportu 16 14%
Bariery architektoniczne w obiektach użyteczności publicznej 12 11%
Bariery architektoniczne w obiektach handlowych 6 5%
Bariery architektoniczne w instytucjach kultury 2 2%
Bariery architektoniczne w obiektach sportowych 0 0%
Brak akceptacji w środowisku lokalnym 9 8%
Brak wsparcia rodziny 8 7%
Utrudniony dostęp do placówek rehabilitacyjnych 19 17%
Utrudniony dostęp do usług opiekuńczych 3 3%
Problemy psychologiczne 10 9%
Izolacja społeczna 13 12%
Bezrobocie 9 8%
Ubóstwo 4 4%
Inne (jakie?) 0 0%

Pytanie 24

Wskaż jedną odpowiedź

Jak ocenia Pani/Pan poziom oferty kulturalnej w Dębicy?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Bardzo wysoko 1 2%
Raczej wysoko 15 33%
Raczej nisko 24 53%
Bardzo nisko 5 11%

Pytanie 25

Wskaż maksymalnie 3 odpowiedzi

Jak Pani/Pan sądzi, co jest największym atutem oferty kulturalnej w Dębicy?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Ilość wydarzeń kulturalnych 10 13%
Jakość wydarzeń kulturalnych 7 9%
Koszt imprez kulturalnych 15 19%
Zróżnicowanie oferty 12 15%
Obiekty kultury 10 13%
Ludzie kultury 8 10%
Uczestnicy wydarzeń kulturalnych 3 4%
Osoby korzystające z obiektów kultury 4 5%
Dostępność do oferty kulturalnej 8 10%
Inne czynniki (jakie?) 2 3%
Odpowiedzi na pytanie otwarte

Pytanie 26

Wskaż maksymalnie 3 odpowiedzi

Co jest, według Pani/Pana, najistotniejszym mankamentem oferty kulturalnej w Dębicy?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Ilość wydarzeń kulturalnych 20 23%
Jakość wydarzeń kulturalnych 14 16%
Koszt imprez kulturalnych 22 26%
Zróżnicowanie oferty 7 8%
Obiekty kultury 3 3%
Ludzie kultury 4 5%
Uczestnicy wydarzeń kulturalnych 4 5%
Osoby korzystające z obiektów kultury 3 3%
Dostępność do oferty kulturalnej 8 9%
Inne czynniki (jakie?) 1 1%
Odpowiedzi na pytanie otwarte

Pytanie 27

Wskaż jedną odpowiedź

Jaki jest, w Pani/Pana opinii, dostęp do obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie Dębicy?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Bardzo dobry 2 4%
Raczej dobry 18 40%
Średni 14 31%
Raczej zły 10 22%
Bardzo zły 1 2%

Pytanie 28

Wskaż maksymalnie 2 odpowiedzi

Co ma największy wpływ na Pani/Pana opinię w tym zakresie?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Jakość bazy sportowej 17 25%
Różnorodność oferty 16 24%
Uczestnicy wydarzeń sportowych 2 3%
Osoby korzystające z obiektów rekreacyjnych 6 9%
Imprezy sportowe 7 10%
Osoby kierujące sportem w mieście 6 9%
Inwestycje „w sport” 8 12%
Sponsorzy 5 7%
Inne czynniki (jakie?) 0 0%

Pytanie 29

Wskaż jedną odpowiedź

Czy w Pani/Pana opinii uzależnienia stanowią poważny problem wśród mieszkańców Dębicy?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Zdecydowanie tak 7 16%
Raczej tak 23 51%
Raczej nie 4 9%
Zdecydowanie nie 0 0%
Nie wiem 11 24%

Pytanie 30

Wskaż maksymalnie 3 odpowiedzi

Jak Pani/Pan sądzi, jakie są najistotniejsze przyczyny występowania uzależnień w naszym mieście?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Bezrobocie 22 20%
Ubóstwo 14 13%
Niepełnosprawność 2 2%
Zły stan zdrowia 5 4%
Izolacja społeczna 14 13%
Dysfunkcyjna rodzinna 21 19%
Brak wsparcia instytucjonalnego 5 4%
Brak odpowiedniej profilaktyki 8 7%
Niedostosowanie społeczne 14 13%
Problemy w nauce 5 4%
Inne przyczyny (jakie?) 2 2%
Odpowiedzi na pytanie otwarte

Pytanie 31

Wskaż maksymalnie 3 odpowiedzi

Jakie są, Pani/Pana zdaniem, główne przyczyny bezradności rodziców w sprawach opiekuńczo - wychowawczych?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Niskie umiejętności wychowawcze 29 26%
Wielodzietność 9 8%
Uzależnienia 22 20%
Brak więzi rodzinnych 18 16%
Ubóstwo 4 4%
Samotne rodzicielstwo 7 6%
Niepełnosprawność/długotrwała choroba 3 3%
Problemy psychiczne 8 7%
Brak wsparcia ze strony krewnych 7 6%
Brak wsparcia instytucjonalnego 4 4%
Inne przyczyny (jakie?) 0 0%

Pytanie 32

Wskaż maksymalnie 3 odpowiedzi

Jakie działanie, Pani/Pana zdaniem, należy podjąć w celu poprawy funkcjonowania rodzin niewydolnych wychowawczo?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Pomoc terapeutyczna 30 27%
Szkolenia 6 5%
Praca socjalna w rodzinie 12 11%
Wsparcie asystenta rodziny 12 11%
Większa dostępność do konsultacji psychologiczno-pedagogicznych 18 16%
Zapewnienie opieki dzieciom do lat 3 3 3%
Zapewnienie atrakcyjnego spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży 9 8%
Oferta spędzania czasu wolnego dla całej rodziny 8 7%
Możliwość uczestnictwa dzieci w zajęciach wyrównawczych 8 7%
Zapewnienie opieki przedszkolnej i/lub żłobkowej 2 2%
Dostępność dzieci i młodzieży do opieki w świetlicach 4 4%
Inne działania (jakie?) 0 0%

Pytanie 33

Wskaż maksymalnie 3 odpowiedzi

Jakie zauważa Pani/Pan negatywne zjawiska dotykające dębickie dzieci i młodzież?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Uzależnienie od Internetu 31 26%
Zaniedbanie wychowawcze 16 14%
Sięganie po substancje uzależniające (np. alkohol, narkotyki, dopalacze) 17 15%
Zaniedbania socjalne (niedożywienie, nieodpowiednia higiena) 1 1%
Wulgarność 20 17%
Izolacja społeczna 6 5%
Skłonność do przemocy 6 5%
Wczesna inicjacja seksualna 4 3%
Przestępczość 3 3%
Brak autorytetów 13 11%
Inne zjawiska (jakie?) 0 0%

Pytanie 34

Wskaż jedną odpowiedź

Czy według Pani/Pana zjawisko przemocy domowej stanowi poważny problem wśród mieszkańców Dębicy?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Zdecydowanie tak 9 20%
Raczej tak 21 47%
Raczej nie 6 13%
Zdecydowanie nie 0 0%
Nie wiem 9 20%

Pytanie 35

Wskaż maksymalnie 3 odpowiedzi

W jakich rodzinach, Pani/Pana zdaniem, najczęściej dochodzi do przejawów agresji/przemocy?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Z problemem alkoholowym 31 33%
Patologicznych 17 18%
Z problemem przestępczości 10 11%
Dotkniętych bezrobociem 8 8%
Ubogich 9 9%
Dysfunkcyjnych wychowawczo 8 8%
Wszystkich (bez względu na status ekonomiczny i społeczny) 12 13%
Inne cechy rodzin (jakie?) 0 0%

Pytanie 36

Wskaż maksymalnie 3 odpowiedzi

Jakie są według Pani/Pana główne przyczyny przemocy domowej?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Bezrobocie 8 7%
Zła sytuacja materialna rodziny 13 11%
Zazdrość 7 6%
Uzależnienia 26 22%
Wielodzietność 1 1%
Niskie umiejętności wychowawcze 14 12%
Wzorce pokoleniowe przemocy 15 13%
Choroba psychiczna 5 4%
Cechy osobowe 5 4%
Wpływ środowiska 3 3%
Poczucie bezkarności wśród sprawców 11 9%
Obojętność społeczna 3 3%
Brak wsparcia dla ofiar 3 3%
Negatywna rola mediów 3 3%
Poczucie odrzucenia 2 2%
Różnice światopoglądowe 1 1%
Inne przyczyny (jakie?) 0 0%

Pytanie 37

Wskaż maksymalnie 3 odpowiedzi

Jakie są, według Pani/Pana, najskuteczniejsze formy wsparcia ofiar przemocy domowej?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Zwiększenie dostępności poradnictwa prawnego i psychologicznego 27 25%
Organizowanie kampanii informacyjnych 6 6%
Profilaktyka uzależnień 16 15%
Wdrożenie systemów „wczesnego reagowania” na przejawy przemocy 24 22%
Promocja instytucji wspierających ofiary przemocy 14 13%
Promocja działalności grup wsparcia 7 6%
Izolacja sprawcy przemocy 14 13%
Inne formy wsparcia (jakie?) 0 0%

Pytanie 38

Wskaż jedną odpowiedź

Czy czuje się Pani/Pan bezpiecznie w swoim miejscu zamieszkania?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Zdecydowanie tak 12 27%
Raczej tak 27 60%
Raczej nie 6 13%
Zdecydowanie nie 0 0%

Pytanie 39

Wskaż jedną odpowiedź

Czy Pani/Pana zdaniem, Dębica to bezpieczne miasto?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Zdecydowanie tak 3 7%
Raczej tak 27 60%
Raczej nie 9 20%
Zdecydowanie nie 5 11%
Trudno powiedzieć 1 2%

Pytanie 40

Wskaż jedną odpowiedź

Jak ocenia Pani/Pan skuteczność działań służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo mieszkańców Dębicy?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Bardzo wysoko 4 9%
Raczej wysoko 10 22%
Średnio 23 51%
Raczej nisko 6 13%
Bardzo nisko 2 4%

Pytanie 41

Wskaż maksymalnie 3 odpowiedzi

Które z wymienionych sytuacji dotyczą Pani/Pana miejsca zamieszkania?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Napady i rozboje 1 1%
Bójki i pobicia 9 10%
Włamania do mieszkań 3 3%
Kradzieże 4 4%
Oszustwa 4 4%
Brawurowo jeżdżący kierowcy 23 25%
Agresja ze strony osób pijanych i/lub narkomanów 4 4%
Handel narkotykami 3 3%
Niszczenie mienia przez wandali 14 15%
Zaczepki ze strony agresywnej młodzieży 4 4%
Niekulturalnie zachowujące się osoby 14 15%
Inne zagrożenia 2 2%
Wymienione sytuacje nie dotyczą mojego miejsca zamieszkania 8 9%

Pytanie 42

Wskaż maksymalnie 3 odpowiedzi

W których, niżej wymienionych obszarach powinno się Pani/Pana zdaniem podjąć bardziej skuteczne działania w celu poprawy warunków życia mieszkańców Dębicy?


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Rynek pracy 26 23%
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 5 4%
Pomoc instytucjonalną (materialna i niematerialna) 5 4%
Działalność organizacji pozarządowych 4 4%
Przeciwdziałanie patologiom społecznym 9 8%
Budownictwo socjalne/komunalne/ chronione 9 8%
Wsparcie przedsiębiorców i pracodawców 6 5%
Promocja postaw wolontariackich 0 0%
Ograniczanie tzw. emigracji zarobkowej 2 2%
Polityka rodzinna 3 3%
Budownictwo mieszkaniowe dla młodych 8 7%
Baza sportowo – rekreacyjna 4 4%
Oferta kulturalna 3 3%
Bezpieczeństwo 6 5%
Opieka zdrowotna 16 14%
Polityka senioralna 1 1%
Dostęp do specjalistycznych usług medycznych 6 5%
Aktywizacja społeczności lokalnej 1 1%
Inne (jakie?) 0 0%

Pytanie 43

Wskaż jedną odpowiedź

PŁEĆ.


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Kobieta 32 71%
Mężczyzna 13 29%

Pytanie 44

Wskaż jedną odpowiedź

WIEK.


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Poniżej 18 lat 0 0%
18 -25 3 7%
26 - 35 4 9%
36 - 45 13 29%
46 - 55 5 11%
56 - 65 6 13%
Powyżej 65 roku życia 14 31%

Pytanie 45

Wskaż jedną odpowiedź

WYKSZTAŁCENIE.


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Podstawowe 2 4%
Gimnazjalne 1 2%
Zawodowe 7 16%
Średnie 12 27%
Wyższe 23 51%

Pytanie 46

Wskaż jedną odpowiedź

STATUS ZAWODOWY.


Odpowiedzi

Treść odpowiedzi Liczba odpowiedzi Procent odpowiedzi
Uczeń 0 0%
Student 2 4%
Pracownik 21 47%
Rolnik 1 2%
Przedsiębiorca 0 0%
Bezrobotny 1 2%
Emeryt/rencista 18 40%
Bierny zawodowo 2 4%

Podsumowanie ankiety

 
Pomoc

Podsumowanie ankiety

Cras ut sem eget diam vehicula commod ut porttitor nibh.

Ut pretium, sapien blandi vulputate mattis, lorem elit bibendum mi, quis dignissim ipsum neque.

  • Aliquam feugiat eleifend
  • Fusce sit amet orci quis arcu
Status Liczba odsłon Liczba aktywności Ostatnia aktywność
Zakończony 194 45 2020-11-02, Pon., 10:55

Załączniki

 
Pomoc

Załączniki

Cras ut sem eget diam vehicula commod ut porttitor nibh.

Ut pretium, sapien blandi vulputate mattis, lorem elit bibendum mi, quis dignissim ipsum neque.

  • Aliquam feugiat eleifend
  • Fusce sit amet orci quis arcu

Lista załączników


Brak załączników
Do góry